BİLİMSEL PROGRAM

25 NİSAN 2024, PERŞEMBE
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE SALON A
14.00-15.00 ENDOÜROLOJİNİN GELECEĞİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Özcan Kılıç, Tayfun Şahinkanat
14.00-14.15 Endoürolojinin Geleceğinde Simülasyonların Yeri? / Sedat Soyupek 
14.15-14.30 Endoürolojide VR (Visual Reality) ve Yapay Zeka (AI) / Yusuf Özlülerden
14.30-16.00

EN İYİ BİLDİRİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Gökhan Atış, Ömer Levent Tuncay

SS-113 Tamamıyla Ultrason Kılavuzluğunda Üreter Katetersiz Supine Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz Cengiz Canakcı
SS-114 Educational Level of Laparoscopic Radical Nephrectomy Videos on YoutubeTM Ercan Fidan
SS-115 Supin PNL Sonrası Taşsızlık Durumu ve Komplikasyon Oranlarını Öngörmek İçin GSS,S.T.O.N.E.,S-ReSC ve CROES Nefrolitometri Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması Bilal Kulak
SS-116 Endoskopik üreter/böbrek taşı tedavisi (URS-RIRS) post operatif erken dönem komplikasyonları: Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi (SII) ve Sistemik İmmün Cevap İndeksi (SIRI) prediktif olabilir mi ? Muhammet Hilmi Enes Araci
SS-117 Üreter Orta ve Üst Kısım Darlıklarında 3-D Laparoskopik Transperitoneal Üreter Ucuca Anostomozu Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Tek Merkez Deneyimlerimiz Volkan Kurdal
SS-118 Spinal deformiteli çocuk hastalarda mini pnl ameliyatının etkinliğinin ve komplikasyonlarının değerlendirilmesi Numan Baydilli
SS-119 Laparoskopik parsiyel nefrektomi’de tümör yatağı koterizasyonu ve tek kat renorafi tekniği ile çift kat renorafi tekniklerinin karşılaştırılması Yiğit Can Filtekin
SS-120 Perkütan Nefrolitotomi Öncesi Bilgilendirilmiş Onam Sürecine Eğitim Videosu Eklenmesinin Katkısı Mücahit Gelmiş
SS-121 Supine mini percutaneous nephrolithotomy in horseshoe kidney Yusuf Arıkan
SS-122 Retrograd İntrarenal Cerrahide (RIRS) Kullanılan Lazer Tiplerine Göre Tedavi Başarı ve Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi Mahir Bayhan
SS-123 Robotik Radikal Prostatektomi Sırasında 8 mmHg ve 12 mmHg Pnömoperiton Basınçlarının Anesteziyolojik ve Cerrahi Perspektifte Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma İbrahim Can Aykanat
SS-124 Prestenting’in Retrograd İntrarenal Cerrahi Sırasındaki İntrapelvik Basınç Üzerine Etkisi Züleyha İnce
VS-036 Retrokaval Üreterin İndocyanine Yeşili Kullanılarak Robotik Üreteroüreterostomi Tekniğiyle Onarımı Kayhan Tarım
VS-037 Üreteral fibroepitelyal polip olgularının endoürolojik tanı ve minimal invaziv tekniklerle tedavileri Umut Can Karaarslan
VS-038 Sağ Cross-fused Ektopik Böbrekte Bilateral Laparoskopik Pyelolitotomi Olgusu Hüseyin Aytaç Ateş
16.00-16.15 Kahve Molası
16.15-17.15 ÜST ÜRİNER SİSTEM OTURUMU 
Oturum Başkanları: Hasan Rıza Aydın, İrfan Orhan
16.15-16.30 Üst üriner sistem tümörlerinde 3D laparoskopi: Avantaj Sağlıyor mu ? / Fatih Özkaya
16.30-16.45 Üst Üriner Sistem TCC Tedavisinde Yenilikler var mı? / Recep Eryılmaz
16.45-17.00 Laparoskopik retroperitoneoskopik adrenalektomi: Teknik ipuçları / Murat Arslan
17.00-17.15 Laparoskopik Transperitoneal Surrenal Cerrahisi: Teknik İpuçları / Kadir Ömür Günseren
17.15-18.00 LAPAROSKOPİK CERRAHİDE ZORLU OLGULAR PANELİ
Moderatör: İsmet Yavaşçaoğlu, Fazlı Polat Panelistler: Erdem Koç, Fevzi Bedir, Faruk Küçükdurmaz, Fatih Altunrende
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE SALON B
14.00-16.00

Sözlü Bildiriler – 1
Oturum Başkanları: Berat Cem Özgür, Ömer Faruk Bozkurt

SS-002 At nalı böbrek hastalarında uygulanan perkütan nefrolitotomide cerrahi başarıyı etkileyen faktörler Ömer Faruk Yıldıray
SS-004 1 cm’den Büyük Üst Üreter Taşlarının TedavisindeTüpsüz Mini Perkütan Nefrolitotomi ile Fleksibl Üreterorenoskopik Litotripsinin Karşılaştırılması Yusuf Arıkan
SS-006 Bilateral üreter taşlarında tedavi kararını etkileyen faktörlerin incelenmesi Yavuz Karaca
SS-007 Önceden Yapılan PNL, RIRS’ı Etkiler mi? Tek Merkez Verilerinin Retrospektif Analizi Asilhan Sabuncu
SS-008 Retrograd İntrarenal Cerrahinin Sonuçlarını Tahmin Etmek İçin Nefrolitometrik Skorlama Sistemlerinin Değerlendirilmesi Yusuf Elçiçek
SS-009 SUPİN miniPNL VE RIRS YAPILAN HASTALARIN KISA DÖNEM SONUÇLARI Ahmed Ömer Halat
SS-010 Böbrek Alt Pol Taşlarında Mini Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarımız Engin Kölükçü
SS-011 2 cm ve Üzerindeki Üriner Sistem Taş Hastalığında Retrograd İntrarenal Cerrahi Deneyimlerimiz Kahraman Aksoy
SS-012 Bilateral Böbrek Taşı, Simültane Bilateral Endoskopik Cerrahi Olgu Sunumu Furkan Çot
SS-014 Lazer Litotriptör Cihaz Modlarının Operasyon Süresi ve Rezidüel Fragmanlar Üzerine Etkisi Emin Gürtan
SS-015 Obezite ve perkütan nefrolitotomi: vücut kitle indeksi gerçekten önemli mi? Osman Sami Akman
SS-016 Sistin Taşı Nedeniyle Takip Edilen Hastalarda Tiopronin Kullanımının Geçirilen Operasyon Sayılarına Olan Etkisi Ahmet Tahir Gül
SS-017 Antikoagülan kullanımı Perkütan Nefrolitotomi sonuçlarını olumsuz etkiler mi ? Mustafa Baturay Çeti̇nkaya
16.15-18.15

Sözlü Bildiriler – 3
Oturum Başkanları: Erbil Ergenekon, Serdar Arısan

SS-036 The Effect of Double J Stent Withdrawal Timing After RIRS on Postoperative Complications and Analgesic Use İlkin Hamıdzada
SS-037 Ektopik Pelvik Böbrekte Laparoskopik Piyelolitotomi: Tek Cerrah Deneyimi ve Öneriler Fatih Bıçaklıoğlu
SS-039 Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Ağrıyı Etkileyen Faktörler Çağatay Özsoy
SS-041 Yaş ile Retrograd İntrarenal Cerrahi Başarısının İlişkisi Kürşat Küçüker
SS-042 Retrograd intrarenal cerrahide (RIRS) preoperatif pozitif idrar kültürü varlığı ve idrar kültürü ile ameliyat arasındaki süre postoperatif enfektif komplikasyonları etkiliyor mu? Kamal Karimzada
SS-043 İleri Yaşlı Hastalarda Proksimal Üreter Taşlarında Ekstrakorporeal Şok Dalgası (ESWL) Güvenilir Mi? Engin Kölükçü
SS-044 Supin PNL Sonrası Gelişen Makroskopik Hematüri Postop Erken Dönem Başlanan Antitrombtik Ajandan Mı Yoksa Vasküler Komplikasyondan Mı? İşte Tüm Mesele Bu… Bilal Yazgan
SS-045 Büyük pelvis taşlarında laparoskopik pyelolitotomi ve retrograd intrarenal cerrahi etkinliğinin karşılaştırılması Turgay Kaçan
SS-046 The factors predicting disease prognosis in acute obstructive pyelonephritis: A prospective cohort study Burak Tüfekçi
SS-048 Retrograd Intrarenal Cerrahide Access Sheath Kullanımının Postoperatif Hasta Sonuçları Üzerine Etkisi: Tek Merkez Deneyimlerimiz Hasan Can Kuvan
SS-049 Üst pol böbrek taş tanısı ile pnl yapılan hastalarda suprakostal ve infrakostal girişimlerin perioperatif sonuçlar açısından karşılaştırılması Murat Cengizhan Atik
SS-050 Retrograd İntrarenal Cerrahide Spinal Anestezi Kullanımı Güvenilir midir? Fırat Karadas
SS-051 Antikoagülan ve antiagregan tedavileri altında endoskopik üreter ve retrograd intrarenal cerrahi uygulanan hastaların perioperatif ve postoperatif sonuçları Fırat Karadas
SS-052 Retrograd üreteroskopik litotripsi’de zor üreter için risk faktörleri Doğan Sabri Tok
25 NİSAN 2024 PERŞEMBE SALON C
14.00-16.00

Sözlü Bildiriler – 2
Oturum Başkanları: Cahit Şahin, Soner Güney

SS-018 Ekstraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomide Dorsal Ven Kompleksi Kanamasını Minimize Etmek İçin Teknik Bir İpucu: Üretral Kateter Balonu Kullanımı İbrahim Yay
SS-019 Adrenal kitlelere yaklaşım: Laparoskopik Adrenalektomi deneyimimiz Ömer Faruk Yıldırım
SS-021 Radyoterapiye bağlı ciddi üreteral striktürlerin tedavisinde kombine antegrad ve retrograd yaklaşım Muhammed Bahattin Ulu
SS-024 Retzius Koruyucu Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi ve Konvansiyonel Robot Yardımlı Radikal Prostatektominin İntraoperatif Kanama Miktarı Açısından Karşılaştırılması Yusuf Gökkurt
SS-025 Radikal Nefrektomi Sonrası Atipik Mesane Kanseri Patolojileri – İki Vaka Raporu Hasan Batuhan Arabacı
SS-026 Radikal Protatektomide Laparoskopik Cerrahiden Robotik Cerrahiye Geçiş Sancılı Mıdır? Erciyes Üniversitesi Üroloji Kliniği İlk Sonuçlarımız Firuz Barakaev
SS-027 Selektif Arter Klemplenmesi İle Yapılan Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız Emrah Okucu
SS-028 Robot yardımlı laparoskopik radikal prostatektomide preoperatif parametrelerin onkolojik sonuçlara etkisi Umur Cem Topcu
SS-030 Retroperitoneal abse ile semptom veren böbrek tümörü, olgu sunumu Mücahid Uğur
SS-031 Retroperitonda İnsidental Saptanan Yabancı Cismin Laparoskopik Cerraji ile Çıkarılması Rıdvan Cantürk
SS-032 Retzius Koruyucu Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi’de Hastanede Kalış Süresi ve Taburculuk Sonrası Hospitalizasyon Oranlarının Konvansiyonel Yöntemle Karşılaştırılması Arif Bedirhan Bayraktar
SS-033 Endoskopik Komplikasyon Olan Üreterdeki Yabancı Cisme Endoskopik Yaklaşım Olgu Sunumu Berkay Kuğ
SS-034 Kliniğimizde 2021-2023 Yılları Arasında Parsiyel Nefrektomi Yapılan Hastalarda Pozitif Cerrahi Sınır İle Tümör Nüksü İlişkisinin Araştırılması Burak Sağlam
SS-035 Malignite şüphesiyle nefrektomi yapılan kırkbeş yaş altı hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi Mücahit Uğur
16.15-18.15

Video Bildiriler – 1
Oturum Başkanları: Ufuk Öztürk, Halil Çiftçi

16:15-16:21 VS-019 Posterior Rhabdosfinkter Rekonstrüksiyonu Uygulanan Retroperitonoskopik Radikal Prostatektomi Olgusu Abdullah Gölbaşi
16:21-16:27 VS-020 Üreter taşına sekonder üreter stenozunun laparoskopik rekonstrüksiyonu Ferhat Yakup Suceken
16:27-16:33 VS-021 Laparoskopik Basit Nefrektomi:Laparoskopik Piyeloplasti Öyküsü Olan ve Double J Stenti Bulunan Hasta Volkan Engin Çelik
16:33-16:39 VS-022 Mikst Germ Hücreli Testis Tümöründe Kemoterapi sonrası Laparoskopik Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu Ömer Onur Tantekin
16:39-16:45 VS-023 Rotasyon Anomalili Böbrekte Laparoskopik Radikal Nefrektomi Abdulhaluk Deniz
16:45-16:51 VS-024 Laparoskopik Radikal Prostatektomi Sonuçlarımız: Hemostatik Sütür veya Klips Gerekli Mi? Emre Yardımcı
16:51-16:57 VS-025 Robotik radikal prostatektomide zorlu üreter orifisi vizüalizasyonu Erdem Koç
16:57-17:03 VS-026 Böbrek Dışı Papiller Renal Hücreli Karsinomun Laparoskopik Tedavisi Uğur Semiz
17:03-17:09 VS-027 Laparoscopic Adrenalectomy for Solitary Metastasis of Bladder Cancer: A Minimally Invasive Approach in a Rare Scenario Tamer Hacıosmanoğlu
17:09-17:15 VS-028 Yüksek RENAL nefrometri skorlu hiler kitlede noniskemik robotik parsiyel nefrektomi Yiğit Demir
17:15-17:21 VS-029 Abdominal Aorta Greftli Hastada Laparoskopik Sol Radikal Nefrektomi Sefa Günal
17:21-17:27 VS-030 160 cc’lik prostatta retzius koruyucu robotik radikal prostatektomi Yiğit Demir
17:27-17:33 VS-031 Laparoskopik Mesane Boynu Rekonstrüksiyonu (Bukkal Mukoza Greft İle) Emre Arı
17:33-17:39 VS-032 Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Sol Renal Ven Trombektomi Emre Yardımcı
17:39-17:45 VS-033 Situs Inversus Totalis’te Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yiğit Can Filtekin
17:51-17:57 VS-035 Robot-Assisted Retroperitoneal Partial Nephrectomy(RARPN) in Solitary Kidney with Selective Clamping Technique Mehmet Reşat İnal
17:57-18:03 VS-040 Feokromositomalı Olguda 3D Laparoskopik Transperitoneal Sol Adrenalektomi Volkan Kurdal
 
26 NİSAN 2024, CUMA
26 NİSAN 2024 CUMA SALON A
08.30-09.30 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu, İlker Seçkiner, Rauf Naghiyev
08.30-08.45 Single Use Fleksible Üreterorenoskop mu Konvansiyonel mi Tercih Edelim? / Özer Güzel
08.45-09.00 RİRC’de İntrarenal Basınç ve Sıcaklık Kontrolü, Suction Cihazları: Günlük Pratiğe Girdiler mi? / Murat Can Kiremit
09.00-09.15 RIRS: Dusting, fragmenting or dustmenting? / Çağlar Çakıcı
09.15-09.30 Thulium Lazer ve Holmiyum Lazer Kullanımı: Birbirlerine üstünlükleri var mı? / Fuat Kızılay
09.30-10.00 16.ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Gökhan Atış (Endoüroloji Derneği Başkanı)
Mustafa Kemal Atilla (Türk Üroloji Derneği Başkanı)
10.00-10.15 TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ KONUŞMASI Ateş Kadıoğlu (Türk Üroloji Derneği Onursal Başkanı)
10.15-11.30 CANLI CERRAHİ -TAŞ OTURUMU (Canlı Cerrahi Vakaları Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleşecek olup, kongre merkezi Ana salondan takip edilecektir.) Oturum Başkanları: Turhan Çaşkurlu, Ali Ünsal
  Yeni kullanıma giren yardımcı ekipmanlarla RIRS / Bülent Erkurt
  Thulium fiber lazer ile RIRS / Gökhan Atış, Erdal Alkan
11.30-12.30 Minimal İnvaziv Üroonkolojik Zorlu vakalar Paneli
Moderatör: Tarık Esen
Panelistler: Asıf Yıldırım, Bülent Akduman, Ömür Günseren, Rahim Horuz
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-14.45 BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ (BPH) OTURUMU
Oturum Başkanları: Hasan Bakırtaş, Abdurrahim İmamoğlu
13.30-13.45 BPH’nin Medikal Tedavisinde Değişiklik Var mı? / Meftun Çulpan
13.45-14.00 Enükleasyonda kullanılan enerji kaynakları arasında farklılık var mı? / Fatih Yanaral
14.00-14.15 Anatomik enükleasyon: Enblok vs non enblok: Cerrahi sonuçlar arasında farklılık var mı? / Sercan Yılmaz
14.15-14.30 Lazer prostatektomide minyaturizasyon / İbrahim Buldu
14.30-14.45 BPH’ de ejakulasyon koruyucu yaklaşım: Kime, Nasıl? / Taylan Oksay
14.45-15.15 Uydu Sempozyum
Üretra darlığının endoskopik tedavisinde yeni bir yöntem: Optilume
Konuşmacı: Oğuz Acar
15.15-17.00 CANLI CERRAHİLER-SEMILIVE BPH
Oturum Başkanları: Selahattin Bedir, Ömer Levent Tuncay
  REZUM / Derya Balbay
  Transperineal Lazer  Ablasyon / Halil Lütfi Canat, Muammer Bozkurt
  HOLEP / Murat Arslan
  THUFLEP / Engin Kaya
17.00-17.30 RENAL TRANSPLANTASYON OTURUMU
Oturum Başkanları: İsmet Yavaşçaoğlu, Mert Ali Karadağ
17.00-17.15 Laparoskopik Canlı Donör Nefrektomi: Tips and Tricks / Selçuk Şahin
17.15-17.30 Robotik renal transplantasyon / Eyüp Veli Küçük
17.30-18.00 SGK KONUŞMASI-İLAÇ, MALZEME GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanı: Tolga Karakan
Panelist: Bilal Günaydın
26 NİSAN 2024 CUMA SALON B
16.00-18.00 Endoskopik Anatomik Enükleasyon Kursu  Hand and Tricks / Erdal Alkan
26 NİSAN 2024 CUMA SALON C
16.00-18.00

Video Bildiriler – 2
Oturum Başkanları: Ömer Yılmaz, N. Göksel Göktuğ

16:06-16:12 VS-002 Sol sürrenalde 8 cm kitle Laparoskopik Adrenalektomi Hüseyin Çelik
16:12-16:18 VS-003 Laparoskopik Sol Nefrektomide Karşılaştığımız Fallop Tüpüne Yapışık Aksesuar Dalak ve Renal Ven Hasarı Miraç Ataman
16:18-16:24 VS-004 USG Kılavuzluğunda Supine Mini Perkütan Nefrolitotomi: Floroskopisiz&Üreter Katetersiz Cengiz Çanakcı
16:24-16:30 VS-005 Retrokaval üreter: Laparoskopik üreteroüreterostomi Hüseyin Çelik
16:30-16:36 VS-006 Laparoskopik Olgu Sunumu; Basit Nefrektomi Gerçekten de Basit mi? Hüseyin Mert Durak
16:36-16:42 VS-007 Balonu İndirilemeyen Üretral Foley Sondanın Holmium Lazer Yardımıyla Çıkarılması Akif Koç
16:42-16:48 VS-008 Pelvik Ektopik Böbrekte Laparoskopik Piyelolitotomi Kartal Mert
16:48-16:54 VS-009 Nüks Pelvik Prolapsus Hastasında Re-Kolpopeksi: Olgu Sunumu Sina Kardaş
16:54-17:00 VS-010 Radikal Sistektomi ve Ortotopik Mesane Yapılan Olguda Sağ Üreter Orifis Darlığının Koledok Makasıyla Üreterotomisi Ünsal Baş
17:00-17:06 VS-011 Kadında Alt Üriner Sistem Semptomlarının Nadir Bir Nedeni: RİA Migrasyonu Akif Koç
17:06-17:12 VS-012 Atnalı Böbrekte 3 Boyutlu Laparoskopik Pyelolitotomi Volkan Kurdal
17:12-17:18 VS-013 Mesane Boyun Yüksekliğine Sekonder İnfravezikal Obstrüksiyonlu Hastada Thulium Fiber Lazer ile Prostat İnsizyonunun (TUİP) Etkinliği Volkan Kurdal
17:18-17:24 VS-014 Bilateral üreterosel olgu sunumu Hüseyin Mert Durak
17:24-17:30 VS-015 En-Bloc Teknik ile yapılan Prostatın Holmium Lazer ile Enükleasyonu (HoLEP), 150. vaka Volkan Engin Çelik
17:30-17:36 VS-016 Bilateral Üriner Sistem Taş Olgusunda Simültane Bilateral Endoskopik Cerrahi Efe Hançer
17:36-17:42 VS-017 Feokromasitoma nedeniyle laparoskopik sürrenalektomi yapılan hastaların retrospektif incelenmesi, Bursa Uludağ Üniversitesi deneyimimiz Fehmi Faruk Gürtürk
17:42-17:48 VS-018 Laparoskopik Transabdominal Donör Nefrektomi, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Fehmi Faruk Gürtürk
17:48-17:54 VS-039 Atnalı Böbrekli Hastada 3D Laparoskopik Sol Radikal Nefrektomi Volkan Kurdal
 
 27 NİSAN 2024, CUMARTESİ
27 NİSAN 2024 CUMARTESİ SALON A
08.30-10.40 SIU Oturumu
Moderator: Gokhan Atis – Jean De La Rosette
08.30-08.35 Welcome address / Pilar Laguna
08.35-08.50 BPO – Update guidelines / Stavros Gravas
08.50-09.05 BPO – TURP still golden standard? / Jean De La Rosette
09.05-09.20 BPO – MIS: which one to choose? / Mauro Gacci
09.20-09.35 BPO – BEPS / Mert Ali Karadağ
09.35-09.50 PCa – Biopsies: when and how! / Pilar Laguna
09.50-10.05 PCa – RP: which approach is best? / Mauro Gacci
10.05-10.20 PCa – Focal Therapy: still experimental? / Jean De La Rosette
10.20-10.35 PCa – Treatment strategies post RP ED / Gokhan Calik
10.35-10.40 Summary / Stavros Gravas
10.40-11.00 Kahve Molası
11.00-12.00 ÜRORADYOLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Selami Albayrak, Asıf Yıldırım
11.00-11.15 Mikro Ultrason: Prostat kanseri görüntülemesini ürolojiye geri getirmenin bir yolu mu? / Volkan Tuğcu
11.15-11.30 Prostat Kanseri Teşhisinde  Standart MR Füzyon Biyopsisinin Yeri / Akif Erbin
11.30-11.45 Perineal Robotik Füzyon Biyopsi: yeni standart teknik olabilir mi? / Abdullah Demirtaş
11.45-12.00 Mesane kanseri teşhisinde gelişmeler var mı? Vİ-RADS ve Markerları Kullanabilecek miyiz? / Nesrin Gündüz
12.00-12.30 PROSTAT KANSERİNDE FOKAL TERAPİ
Oturum Başkanları: Alper Ötünçtemur, Ali Atan
12.00-12.15 Önermem, veriler yeterli değil / Rahim Horuz
12.15-12.30 Yeni gelişmeler eşliğinde öneririm / Barış Bakır
12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30-15.15 ROBOTİK ÜROLOJİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Engin Kandıralı
13.30-13.45 Yeni cerrahi robotik sistemler / Alper Bitkin
13.45-14.00 Robotik Parsiyel Nefrektomide başarıyı arttıran gelişmeler / Mutlu Ateş
14.00-14.20 Robotik Radikal Prostatektomi: Onkolojik sonuçları iyileştirecek gelişmeler / Lütfi Tunç
14.20-14.40 Robotik Radikal Prostatektomi: Fonksiyonel sonuçları arttıracak gelişmeler / Volkan Tuğcu
14.40-15.00 Kas invaziv mesane kanserinde robotik sistektomi + İntracorporeal Üriner Diversiyon: Tips and Tricks / Ali Fuat Atmaca
15.00-15.15 Tartışma
15.15-16.00 KAHVE MOLASI
16.00-17.15 ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Nurettin Cem Sönmez, Metin Öztürk, Fikrat Ahmedov
16.00-16.15 Endoürolojik Taş Cerrahisi ve Antikoagülan Kullanımı: Keselim mi, Devam mı? / Mehmet Ezer
16.15-16.30 Endoürolojide Radyasyon Maruziyeti: Neredeyiz? Kendimizi Koruyor muyuz? / Cihan Demirel
16.30-16.45 Pediyatrik Taş Cerrahisi: İnnovasyonlar ve Standartlar / Numan Baydilli
16.45-17.00 Üreteral Stent Güncellemesi: Stentlerde Yenilik var mı? / Şaban Oğuz Demirdöğen
17.00-17.15 Kaliksiyel divertikül taşları: öne geçen endoürolojik teknik var mı? / Fuat Kızılay
17.15-18.00 Üriner Sistem Taş Hastalığının Endoskopik Tedavisinde Kabus Olgular
Oturum Başkanı: Hakan Kılıçarslan Panelistler: Fatih Bıçaklıoğlu, Kerem Taken, Sabri Pelit, Cemil Kutsal
27 NİSAN 2024 CUMARTESİ SALON B
09.00-11.00 PNL  KURSU
Oturum Başkanları: Bilal Eryıldırım, Fatih Oğuz
09.00-09.15 Supin PNL / Hüseyin Çelik
09.15-09.30 Prone PNL / Muharrem Baturu
09.30-09.45 Perkütan Akses Teknikleri Nelerdir? Tipleri ve Farklılıkları? / Mesut Tek
09.45-10.00 Nefroskop (Rijit, Fleksibl) ve İntrakorpereal Litotripsi: Hangi Olguda Hangi Cihazı Kullanalım? / Ahmet Tahra
10.00-10.15 Perkütan Trakt Dilatasyonu Teknikleri (Amplatz, Balon, Metalik) / Çağlar Çakıcı
10.15-10.30 PCNL’de Minyaturizasyon: Kime?, Hangisi? / Sadık Görür
10.30-10.45 PNL Komplikasyonları ve Önleme Stratejileri / Hüseyin Biçer
10.45-11.00 Tartışma
11.00-12.30 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN LAPAROSKOPİK BÖBREK CERRAHİSİ
Oturum Başkanı: Turgut Yapanoğlu
11.10-11.15 Böbrek Anatomisi, Hastanın Preoperatif Hazırlığı ve Hasta Pozisyonu / Fatih Özkaya
11.15-11.30 Laparoskopik Transabdominal  Yaklaşım / İlhan Geçit
11.30-11.45 Laparoskopik Retroperitonel   Yaklaşım / Ahmet Çamtosun
11.45-12.00 Laparoskopik Böbrek Cerrahisinde Akses Teknikleri, Trokar Tipleri Nelerdir? / Meftun Çulpan
12.00-12.15 Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Aletler ve Enerji Kaynakları Nelerdir? Güncelleme var mı? / Onur Danacıoğlu
12.15-12.30 Tartışma
13.30-15.30

Sözlü Bildiriler – 4
Oturum Başkanları: Alper Ötünçtemur, Fuat Kızılay

SS-053 Kasa İnvaze Olmayan Mesane Tümörlerinde BCG Tedavisi Tek Merkez Sonuçları Halil Cagri Aybal
SS-054 Bipolep Yapılan Hastalarda İnsidental Prostat Kanseri Kadir Eryılmaz
SS-055 Kombine Spinal ve Epidural Anestezi Altında Açık Radikal Sistektomi Sonuçlarımız Eray Öztürk
SS-056 Nadir Bir Vaka Primer Üretral Karsinom Emrah Yakut
SS-057 43 Yaşında Erkek Hastada Paratestiküler Kitle İzlenimi Veren Epididim Kisti Ahmet Koşargelir
SS-058 Basit Girişimsel Prosedürün Nadir Komplikasyonu: Üretral Kateterin Yanlışlıkla Üretere Yerleştirilmesi Mehmet Uslu
SS-060 Mesane Tümörü Nedeniyle Transüretral Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Varyant Histoloji Sıklığı ve Etki Eden Faktörler Yiğit Can Filtekin
SS-061 Single-Center 1-Year Nephrectomy Results Ümit Uysal
SS-062 Yüksek riskli mesane kanserinde nüks ve progresyona etki eden faktörlerin araştırılması Hüseyin Salih Kına
SS-063 Parsiyel Nefrektomi Sonrası Gelişen Absenin Yönetimi; Olgu Sunumu Ümit Uysal
SS-064 Renal Pelviste İnsidental İzlenen Düşük Malign Potansiyelli Papiller Ürotelyal Neoplazm: Vaka Raporu Sabri Aydemir
SS-065 Valvsiz AirSeal Trokarında Sıkışan Cerrahi İğne: Olgu Sunumu İbrahim Can Aykanat
SS-066 Böbrek Tümörü Nedeniyle Birden Fazla Parsiyel/Radikal Nefrektomi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi Muratcan Erdoğan
SS-068 Transrektal Mikro Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi: İlk Deneyim Yusuf Arıkan
SS-069 Böbrek tümörünü taklit eden renal komplike apse: Olgu sunumu Mücahid Uğur
SS-070 Kas invaze olmayan mesane tümörlerinde varyant histoloji sıklığı Mücahit Uğur
16.00-18.00 Endoskopik Anatomik Enükleasyon Kursu  Hand and Tricks / Erdal Alkan
27 NİSAN 2024 CUMARTESİ SALON C
13.30-15.30

Sözlü Bildiriler – 5
Oturum Başkanları: Mert Ali Karadağ, Şenol Adanur

SS-071 BPO hastalarında mesane taşı oluşumu engellenebilir mi?: Tam idrar tetkiki kullanımı Turgay Kaçan
SS-072 Bipolar Turp ve Monopolar Turp Yapılan Hastalarda Erektil ve İşeme Fonksiyonlarının Karşılaştırılması Onur Zeytun
SS-073 HoLEP ve Açık Prostatektomi Karşılaştırılması: Klinik Deneyimlerimiz Tugay Aksakallı
SS-074 Tek Merkez Tek Cerrah 90 Watt HoLEP Deneyimlerimiz Caner Özer
SS-075 Benign Prostat Hiperplazisi Cerrahisinde İki Farklı Enerji Kaynağının Karşılaştırılması: ThuFLEP ve BipoLEP Onur Zeytun
SS-076 Mevcut skorlama sistemleri 2-4 cm böbrek taşı olup retrograd intrarenal cerrahi uygulanan hastalarda ikinci seans girişimi öngörebilir mi? Mert Hamza Özbilen
SS-077 Pediatrik hastalarda böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde RİRC’in etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi Firuz Barakaev
SS-078 Fleksible üreterorenoskopide akses kılıf kullanılan ve kullanılmayan hastaların postoperat ifirritatif alt üriner sistem semptomları açısından karşılaştırılması Uğur Semiz
SS-079 Bipolar prostat enükleasyonunda (BipolEP) öğrenme eğrimiz Berat Alp
SS-081 Thulium Fiber Lazer ile Prostatın Transüretral İnsizyonun Etkinlik ve Güvenirliliği Volkan Kurdal
SS-082 Thulium Fiber Lazer Enükleasyonunun (ThuFLEP) 100 mL ve üzeri Prostat Hacimli Bening Prostat Hiperplazili Hastalarda Etkinlik ve Güvenilirliği Volkan Kurdal
SS-083 HOLEP sonrası TCC’nin penil metastazı: olgu sunumu Yiğit Can Filtekin
SS-084 Taşlaşmış dj stentli hastaya yaklaşım, olgu sunumu Mücahit Uğur
SS-085 Çoklu Seans RIRS, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Ömer Faruk Aslan
SS-086 THUFLEP Erken Dönem Sonuçlarımız, Bursa Uludağ Üniversitesi Deneyimi Züleyha İnce
SS-087 Obez Hastalarda 1-2 cm Böbrek Pelvis Taşlarının Tedavisinde hangi yöntem daha etkilidir? ESWL mi? FURS mi? Kadir Karkin
SS-088 Onkoloji Hastanesi Anjiomyolipom Serimiz Haluk Deniz
SS-089 Endoskopik üreter taşı tedavisi uygulanan orta ve alt üreter taşlarında anestezi yönteminin taşsızlık ve komplikasyon oranlarına etkisi Mücahit Çaviş
SS-090 Retrograd İntrarenal Cerrahi’de Aspirasyon Yapılabilen Yönlendirilebilir ve Esnek Üreteral Erişim Kılıfının Erken Dönem Sonuçlara Etkisi Murat Can Kiremit
SS-091 Floroskopi ve üreteral kılıf kullanılmadan uygulanan retrograd intrarenal cerrahinin uygulanabilirliği Kerim Kaan Sandal
SS-020 Prostat Kanserinde Aktif İzlem Hastalarımızın Retrospektif Analizi Ahmet Tüfekçi
16.00-18.00

Sözlü Bildiriler – 6
Oturum Başkanları: Yılmaz Aksoy, Deniz Demirci

SS-092 YouTube®’daki Laparoskopik Radikal Nefrektomi Videolarının Eğitime Katkısının Değerlendirilmesi: Kısa ve Uzun Videoların Karşılaştırmalı Analizi Mehmet Öztürk
SS-093 Pediatrik Vezikoüreteral Reflüde Endoskopik Tedavi Başarısı Ultrason ile Tahmin Edilebilir mi? Mehmet Öztürk
SS-094 Retrograd İntrarenal Cerrahi sonrası üreter darlığı gelişimini etkileyen faktörler Kenan Toprak
SS-095 Erişkin dönemde siringosel: Nadir mi görülüyor? Gözden mi kaçıyor? Kenan Toprak
SS-097 Renal hidroüreteronefrozun ardındaki görünmeyen neden: Üreteral Fibroepitelyal Polip Turgay Kaçan
SS-098 Üreteropelvik Bileşke Darlığında Yeni Bir Parametre: Üreteropelvik bileşke açısı ! Hidronefroz Gradelemesi ile Korelasyon Var mı? Alper Coşkun
SS-099 Psödoanevrizmalı Semptomatik Renal Anjiyomiyolipomun Selektif Arteriyel Embolizasyon ile Dramatik Küçülmesi Alper Şimşek
SS-100 Treatment of Parapelvic Renal Cysts with Flexible Ureteroscopy: Single Center Experience Samet Bağcı
SS-102 Üreterovezikal bileşke stenozu olan megaüreterli bir hastada açık ekstravezikal üreteroneosistostomi ile eş zamanlı yapılan RIRS ile böbrek taşlarının tedavisi Mehmet Ezer
SS-103 Gebelik ve Üriner Sistem Taş Hastalığı Alper Şimşek
SS-104 Preoperatif Anksiyete Düzeyinin Üreterorenoskopi Sonrası Ağrı Düzeyi ve Analjezik Gereksinimine Etkisi Volkan Enes Çelik
SS-105 Laparoskopik pyeloplasti ile aynı seansta kablosuz fleksible sistoskop kullanılarak renal taş tedavisinin değerlendirilmesi: Vaka serisi Tugay Aksakallı
SS-106 Bilateral Üreter Darlığının Olası Sebebi: Genitoüriner Sistem Tüberkülozu Abdullah Gül
SS-107 Unutulmuş ve Taşlaşmış DJ Stentli Bir Hastada Eş Zamanlı Yapılan Sistolitotripsi ve PNL Olgu Sunumu Nahit Öğüt
SS-108 Mesane duvarı lipomu Tolga Açıkal
SS-112 Endoürolojik komplikasyonların yönetimi: Olgu sunumu Hakan Tekinaslan
 
 28 NİSAN 2024, PAZAR
28 NİSAN 2024 PAZAR SALON A
08.30-09:45 İleri Düzey Semi-live  Cerrahi Oturumu   I
Oturum Başkanları: Bülent Akduman, Faruk Yağcı
08.30-08.45 Laparoskopik Radikal Prostatektomi / Yiğit Akın
08.45-09.00 Komplike olgularda laparoskopik parsiyel nefrektomi / Ural Oğuz
09.00-09.15 Laparoskopik  piyeloplasti / Kürşat Küçüker
09.15-09.30 Laparoskopik Üreteral Rekonstrüksiyon / Şenol Adanur
09.30-09.45 Vezikoüreteral reflüde enjeksiyon teknikleri / Cankon Germiyanoğlu
09.45-11.00 İleri Düzey Semi-live  Cerrahi Oturumu   II
Oturum Başkanları: Ercan Yeni, Öner Odabaş
09.45-10.00 Mesane tümörlerinde endoskopik rezeksiyon teknikleri / Cengiz Çanakçı
10.00-10.15 Laparoskopik  adenomektomi / Sinan Çelen
10.15-10.30 Laparoskopik sakrokolpopeksi / Buğra Keseroğlu
10.30-10.45 Laparoskopik Nefroüreterektomi + Cuff Rezeksiyonu / Kadir Ömür Günseren
10:45-11.00 ECIRS / Onur Danacıoğlu
11.00-11.15 KAPANIŞ